Solenergianläggning

Under vintern 2012 installerade vi en solenergi-anläggning som förväntas ge en årlig produktionen på ca 6800 kWh.

 

Anläggingen har en peak effekt på 7,2 kW och består av 30 st solpaneler med en yta på 50 m2.

 

Panelerna har installerats på en maskinhall som ligger orienterad 30 grader mot sydväst och med en takvinkel på 40 grader. Avvikelsen mot en riktning rakt söder gör att utbytet minskar med ca 3% enligt beräkning.

 

Under vintermånadrna blir det lite beskuggning av träd och hus men av mindre betydelse för årsutbytet.

 

 

Bedömd produktion

Bedömd årsproduktion är fördelad över månaderna och har tagits fram genom en beräkning med SolElProgrammet. Denna bedömning utgår från var i landet anläggningen finns, väderstreck, montagevinkel och utbyte från omformare.

 

Själva anläggningen är projekterad och dimensionerad i SMA projektprogram. Här anpassas paneler till lämplig omformare.

 

Beroende av den egna elförbrukning, typ av hushåll eller verksamhet fås en bedömning på förväntad fördelning av direkt förbrukat och leverat till externt nät. Idag saknas skattemässigt regelverk som gör det möjligt att kvitta levererad och köpt el, så kallad nettodebitering. Detta resulterar i att jag nu får sälja överskottet till spotpris exkl moms och sedan köpa tillbaks det till full kostnad inkl alla skatter och moms. Förändring av detta regelverk väntas, något som borde gå mycket fortare för att ge insitament till förnybar energi.

 

Produktionsutfall 2013

Resultatet för 2013 kan nu summeras till 7339 kWh. Det kan tilläggas att 2013 har haft fler soltimmar mot ett normalår. Av producerad andel har 2372 kWh använts direkt och 4967 kWh har levererats ut på nätet. Dvs en lägre andel direkt använd el 32% mot bedömt 41%.

Jämförelse mellan beräknad och verklig producerad mängd el.

 

Sammanställning av förbukat och producerat per månad.

 

Solpaneler

 

Solcellerna är polykristalina och är tillverkade av Schüco. Modell MPE 240 PG, 240W per panel och en verkningsgrad på 16,9%

Omformare

Omformaren är en 3 fas Tripower 7000TL från SMA i Tyskland. Denna omformare är utan transformator och når en verkningsgrad på 96%, vilket är bland de bättre på marknaden.

Webbbox

Med Sunny Webbox loggas all produktionsdata till Sunny Portal där vi sedan kan se historiken via en app. Det är även möjligt att koppla sig direkt mot webboxen och se produktionen live.

Ny elmätare

För att kunna leverera överskottet fick EON byta elmätare som mäter både förbrukad och levererad el. Detta redovisas på timbas.

 

Kontakt: Anders Hjalmarsson 070-333 40 92 Email: anders.hjalmarsson@repperda.se